سریال علمی تخیلی


IMDb : 6.3/10
The Rain
IMDb : 8.5/10
The Peripheral
IMDb : 5.6/10
La Brea
IMDb : 8.2/10
Sense8
IMDb : 8.4/10
Pantheon
IMDb : 6.5/10
Under the Dome
IMDb : 6.4/10
Debris
IMDb : 5.4/10
Welcome to Eden
IMDb : 6.8/10
The Man Who Fell to Earth
IMDb : 7.0/10
Halo
IMDb : 7.2/10
Obi-Wan Kenobi
IMDb : 3.5/10
Resident Evil
IMDb : 8.2/10
Star Trek: Strange New Worlds
IMDb : 8.0/10
Humans
IMDb : 6.5/10
Iron Fist
IMDb : 6.7/10
Z Nation
IMDb : 7.5/10
Agents of S.H.I.E.L.D.
IMDb : 8.0/10
The Umbrella Academy
IMDb : 8.8/10
One Punch Man
IMDb : 7.8/10
The OA
IMDb : 7.2/10
Falling Skies
IMDb : 7.3/10
The Gifted
IMDb : 8.4/10
The Legend of Korra
IMDb : 7.8/10
Alice in Borderland